CIVICSGE
0

შემდეგი

ვებინარი: პროგრამის "მომავლის თაობა" რესურსების გამოყენება Microsoft TEAMS-ში
CIVICSGE

ვებინარი: დავალებები და ქვიზები Microsoft TEAMS-ში

ვებინარი: დავალებები და ქვიზები Microsoft TEAMS-ში

მეტის ჩვენება

შემდეგი

ვებინარი: პროგრამის "მომავლის თაობა" რესურსების გამოყენება Microsoft TEAMS-ში
CIVICSGE